Aviso Legal

 • 1. Condicións xerais de uso
 • A entidade titular deste sitio web é o Centro Nacional de Información Xeográfica (CNIG) do Instituto Xeográfico Nacional (IGN), con sede central na rúa General Ibáñez de Ibero nº 3 de Madrid.

  O CNIG informa de que o acceso e uso deste sitio web e tódolos seus subdominios e directorios, así como os servizos e contidos aos que se pode acceder dende este sitio web, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso legal.

  Polo tanto, se as consideracións sinaladas neste Aviso legal non son da súa conformidade, pregámoslle que non faga uso deste sitio web, xa que calquera uso deste ou dos seus servizos e contidos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

  O CNIG reserva o dereito a realizar cambios neste sitio web sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar o seu contido ou o seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o portal actualízanse periodicamente. Non se ofrece necesariamente información completa ou actualizada.

  O CNIG non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidera ocasionar a utilización das ferramentas e datos contidos neste sitio web en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos ou xudiciais. Estas decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes.

  A información obtida a través deste sitio web, así como as respostas ás cuestións formuladas nos seus formularios de contacto ou dende correos electrónicos do CNIG, cumpre unha función de información xeral e atención ao cidadán nos termos establecidos no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, de 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán, polo que en ningún caso poderá derivarse ningún efecto xurídico vinculante.

  O usuario debe acceder ao sitio web e usar os seus contidos de forma correcta e lícita e, en particular, comprométese a facer uso das utilidades e servizos ofrecidos a través do sitio web de conformidade coa legalidade vixente en cada momento.

  O usuario non poderá utilizar o presente sitio web con ningunha finalidade ou propósito que sexa ilegal ou estea prohibido, e non está permitida calquera actuación en prexuízo do IGN, do CNIG ou de terceiros.

 • 2. Dereitos de propiedade intelectual
 • No que se refire ao deseño do sitio web e o seu código fonte, coma os logos, marcas e outros signos distintivos que aparecen nel, pertencen ao CNIG ou a entidades colaboradoras e está protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. A súa transformación, alteración, reutilización, reprodución ou copia quedan totalmente prohibidos agás que exista unha autorización expresa no CNIG por escrito. Do mesmo xeito, non se permite a utilización por terceiros de calquera mecanismo que altere a configuración ou contidos do Portal ou o acceso ao mesmo con contraprestación.

  Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial e pertencen ao CNIG, os contidos do sitio web acollidos en servidores do IGN e do CNIG. Porén, o IGN permite o uso, reprodución total ou parcial, distribución, comunicación pública, reutilización ou calquera outra actividade similar ou análoga dos textos, documentos, imaxes e audiovisuais propiedade do IGN contidos neste sitio web, segundo o disposto no punto de «Reutilización da Información do Sector Público» destes avisos legais.

  Por último, se considera que este sitio web puidera estar violando o seus dereitos, pregámoslle que se poña en contacto co CNIG no seguinte enderezo electrónico: consulta@cnig.

 • 3. Privacidade e proteción de datos
 • O IGN realiza a protección de datos persoais de acordo co Regulamento de Protección de las Persoas Físicas UE(2016-679) do 27 de abril de 2016 y e no que se derrogue a 95/46/CE (Regulación xeral da protección de datos).

  A recollida e o tratamento automatizado dos datos persoais están destinados á xestión, provisión, ampliación e mellora dos servizos solicitados en todo momento polo usuario e coidado, resposta e seguimento axeitados das consultas suscitadas polos usuarios.

  En calquera caso, poderá exercitar os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación no ámbito recoñecido polo Regulamento de Protección de las Personas Físicas UE(2016-679) do 27 de abril de 2016, antes de que o responsable do ficheiro IGN , dirixíndose ao Instituto Xeográfico Nacional de España e CNIG ao domicilio do C / General Ibáñez de Ibero, 3 de Madrid, se existe unha violación dos seus dereitos. Correo electrónico: consulta@cnig.es

  O usuario responderá, en todo caso, da veracidade dos datos proporcionados. O IGN eo CNIG reservan o dereito de excluír dos servizos rexistrados a calquera usuario que proporcione información falsa, sen prexuízo das accións legais que poidan proceder.

  Os datos recollidos nos correos electrónicos serán tratados de forma confidencial sen almacenamento permanente e son exclusivamente para IGN e CNIG, para responder de forma adecuada ás consultas relacionadas co proceso de compra e produtos do sitio web.

  Se o usuario é menor, o IGN eo CNIG aconsellan consultar cos seus pais ou xestores legais a conveniencia ou non de navegar polo contido deste sitio web e previamente se informa sobre as consecuencias derivadas da entrega dos seus datos persoais. , de acordo coas regras establecidas nesta política de privacidade.

  O IGN resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás innovacións lexislativas, xurisprudenciales ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos.Neste caso, a IGN anunciará os devanditos cambios, indicando de forma clara e oportuna as modificacións realizadas e solicitando, se fose necesario, a súa aceptación.

 • 4. Lei e xurisdición aplicables
 • A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos deste sitio web, será a lei española.

  Para a resolución de calquera conflito que puidera xurdir con ocasión da súa visita a este sitio web ou do uso dos servizos que nel se ofrecen, o CNIG e o usuario acordan someterse aos xuíces e tribunais do domicilio do usuario, sempre que estea situado en territorio español.

 • 5. Reutilización de información do sector público (RISP)
 • Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización de textos, documentos, imaxes e audiovisuais, propiedade do CNIG e contidas neste sitio web:

  • Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
  • Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización.
  • Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse do seguinte xeito: «Orixe: cnig.es - Centro Nacional de Información Xeográfica».
  • Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que o CNIG ou o IGN, titulares da información reutilizada, participan, patrocinan ou apoian a reutilización que se leve a cabo con ela..
  • Deben conversarse, non alterarse nin suprimirse, os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.

  Exclusión de responsabilidade

  A utilización dos conxuntos de datos realizarase polos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, e correspóndelles en exclusiva a estes responder fronte a terceiros por danos que puideran derivarse deste uso.

  O CNIG non será responsable do uso que fagan os axentes reutilizadores da súa información, nin dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

  Responsabilidade do axente reutilizador

  O axente reutilizador está sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, que inclúe o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Le 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.

 • 6. Ligazóns ou hipervínculos
 • Neste sitio web do CNIG facilitámoslle o acceso a outras páxinas web «externas» que consideramos que poden ser do seu interese. O obxectivo destas ligazóns é unicamente facilitar recursos que cremos que poden ser do seu interese. Porén, non somos responsables destas páxinas, nin facemos unha revisión dos seus contidos e, polo tanto, non podemos facernos responsables delas, do seu funcionamento nin dos posibles danos ou prexuízos que poidan derivarse do seu uso ou acceso.

  O CNIG non se responsabiliza de ningún modo nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade do contido ou servizos que o establecemento da ligazón poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puideran derivarse do acceso á páxina web da ligazón.

  Permítese a inclusión dunha ligazón ou hiperligazón de páxinas deste sitio web ou os seus servizos en outro portal, páxina web ou documento, sempre que:

  • O establecemento da ligazón non implique en ningún caso, agás autorización expresa, a existencia de relacións entre a IGN ou o CNIG (e por extensión ao Ministerio de Fomento) e o propietario do portal, páxina web ou documento que ligue, nin a aceptación nin aprobación do IGN ou do CNIG dos seus contidos ou servizos.
  • O portal, páxina web ou documento que ligue, non conteña marca, denominación, logotipo, lema, nin calquera outro signo distintivo pertencente ao IGN ou ao CNIG, agás aqueles signos que formen parte da mesma ligazón.
  • O portal, páxina web ou documento que ligue non conteña información nin contidos que sexan ilícitos, discriminatorios, contrarios aos principios éticos comunmente aceptados ou atente contra a orde pública, así como tampouco contidos contrarios a calquera dereito de outro.
  • Enténdese sen confusión que as URL de destino ou servizos, no seu caso, pertencen ao IGN ou ao CNIG e manteñen a información de política de datos correspondente.

  En calquera momento, o CNIG poderá requirir a retirada da ligazón sen necesidade de alegar ningunha causa.

 • 7. Estatísticas de uso (cookies)
 • Este sitio web utiliza un servizo de análise web que instala temporalmente cookies coa finalidade única e exclusiva de producir informes estatísticos. Estas cookies que rexistran a actividade dunha páxina web, non identifican a persoa que accede ao sitio web, teñen unha validez temporal limitada e en ningún caso utilízanse para recoller información persoal.

  Pode rexeitar o uso das cookies nas configuracións do seu navegador; con todo, informámoslle de que, se o fai, pode reducirse a funcionalidade completa deste sitio.

 • 8. Sede electrónica
 • O acceso á electrónica de IGN é:

  https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/IGN/RCC/

  Neste enderezo é posible acceder ao sistema de rexistro en liña do Rexistro Central de Cartografía (RCC), que está especialmente deseñado para o rexistro de cartografía: series cartográficas, mapas e outros documentos cartográficos dentro dunha serie. Ademais, pódense realizar consultas sobre cartografía rexistrada.

 • 9. Política de datos sobre la información xeográfica
 • En particular, para a información xeográfica xerada polo IGN, sen prexuízo das condicións xerais de RISP mencionadas anteriormente e das disposicións establecidas no marco regulador legal sobre Propiedade Intelectual en España, o Estado español ten propiedade intelectual e todos os dereitos de información. área xeográfica xerada polo IGN e dos propios servizos que utilizan esta información xeográfica e son proporcionados polo IGN ou polo CNIG.

  Por este motivo, e da política de datos determinada pola IGN, establecida no Orden FOM/2807/2015, o uso da información dos produtos e servizos de datos xeográficos definidos nela, así como os seus derivados, implica a aceptación implícita por parte do usuario das condicións xerais desta orde, especificadas no seguinte licencia de uso, compatible con CC-BY 4.0.

 • 10. Regras de uso das Redes Sociais
 • As redes sociais do Instituto Xeográfico Nacional e do Centro Nacional de Información Xeográfica pretenden proporcionar información aos usuarios e difundir os contidos relacionados coa institución. Pódese consultar sen rexistro. Apreciamos os comentarios e contribucións que os usuarios desexan facer sempre usando unha linguaxe correcta e educada e respectando a privacidade dos demais.

  O equipo de comunicación resérvase o dereito de retirar ou non responder comentarios que conteñan os seguintes elementos:

  • Expresións ofensivas ou ligazóns a páxinas con contido ofensivo. Tampouco se publicarán enlaces ou referencias a sitios ilegais, de contido violento, sexual, racista ou discriminatorio.
  • Insultos, descalificacións e comentarios ofensivos cara a outros usuarios da comunidade e alusións nestes termos ao noso servizo, institución ou equipo humano.
  • SPAM, mensaxes publicitarias ou material promocional.
  • Contido suxeito a dereitos de autor.
  • Datos persoais non relacionados co autor do comentario.
  • Reiteracións, comentarios repetidos ou que non son coherentes co tema proposto.

  Os comentarios publicados polos seguidores nas redes sociais do Instituto Xeográfico Nacional e do Centro Nacional de Información Xeográfica corresponden exclusivamente aos seus autores e son os seus responsables.

  En calquera momento, a IGN e a CNIG poderán esixir a retirada dun comentario sen necesidade de acusar ningunha causa se considera que pode estar violando os seus principios e dereitos básicos.

 • 11. Cesión de imáxenes recibidas en las Redes Sociais
 • Os autores das fotografías e imaxes enviadas a calquera das Redes Sociais do Instituto Xeográfico Nacional (en diante, IGN) deben ser conscientes de que:

  • Ao enviar estas fotografías, transferirán os dereitos de explotación á IGN e facilitarán a súa autorización para que a IGN poida publicalos en calquera das súas canles.
  • O IGN sempre se compromete a citar a fonte das fotografías enviadas por outros usuarios, indicando a súa autoría e a mención do autor.
  • O usuario está completamente desvinculado de Facebook, Twitter e Instagram e é consciente de que está a proporcionar a súa información ao Instituto Xeográfico Nacional de España.
  • Os datos persoais serán tratados mantendo a máis estricta confidencialidade, adoptando as medidas de seguridade necesarias para o seu tratamento e, en ningún caso, transferirase a terceiros.

  Ademais, en virtude do Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito de honra, á privacidade persoal e familiar e á propia imaxe, e as mesmas normas de protección de datos, por iso ofrécenos o seu consentimento para difundir os textos que nos proporcionan a través das nosas redes sociais.

  En calquera caso, poderá exercitar os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación no ámbito recoñecido polo Regulamento de Protección de las Persoas Físicas UE(2016-679), do 27 de abril de 2016, ante do responsable del ficheiro, IGN, escribindo ao Instituto Geográfico Nacional de España y CNIG na casa C/General Ibáñez de Ibero, 3, Madrid, Se hai unha violación dos teus dereitos.