Informació legal

 • 1. Condicions generals d’ús
 • L’entitat titular d’aquest lloc web é sel Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG) de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) amb seu central al Carrer General Ibáñez de Ibero núm. 3 de Madrid

  El CNIG l’informa que l’accés i ús d’aquest lloc web tots els subdominis i directoris inclosos en ell, així com els serveis i continguts que a través d’ell es poden obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís legal

  Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del lloc web, ja que qualsevol ús d’ell o dels serveis i continguts inclosos en ell implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

  El CNIG es reserva el dret a realitzar canvis en aquest lloc web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els seus continguts o el seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el portal s’actualitzen periòdicament. No s’ofereix necessàriament informació completa o actualitzada.

  El CNIG no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar la utilització de les eines i dades continguts en aquest lloc web en relació amb la presa de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de processos administratius o judicials. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

  La informació obtinguda a través d’aquest lloc web, així com de les respostes a les qüestions plantejades en els seus formularis de contacte o des de correus electrònics del CNIG, compleix una funció de informació general i atenció al ciutadà en els termes establerts en l’article 4 del Real Decret 208/1996, del 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d’informació administrativa i d’atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se cap efecte jurídic vinculant.

  L’usuari ha d’accedir al lloc web i utilitzar els seus continguts de forma correcta i lícita i, en particular, es compromet a fer ús de les utilitats i serveis oferts a través del lloc web de conformitat amb la legalitat vigent en cada moment.

  L’usuari no podrà utilitzar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que sigui il•legal o estigui prohibit, i no està permesa cap actuació en perjudici de l’IGN, del CNIG o de tercers.

 • 2. Drets de Propietat intel-lectual
 • El Real Decret 663/2007, del 25 de maig, pel qual s’aprova l’estatut del Centre Nacional d’Informació Geogràfica, faculta al CNIG en els seus articles 4 i 5 per: 

  «Comercialitzar i difondre els productes i serveis de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i en concret:

  a) La difusió i comercialització, en el seu cas, nacional i internacional de la producció cartogràfica i dels serveis de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional. 

  b) La distribució i comercialització de les altres dades, aplicacions i serveis de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional. 

  c) La gestió comercial i l’explotació dels desenvolupaments d’alta tecnologia de la Direcció General d l’Institut Geogràfic Nacional. 

  d) L’impuls, la promoció i la comercialització en l’àmbit de les Administracions Públiques dels serveis de l’Impremta Nacional i de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional. 

  d) L’impuls, la promoció i la comercialització en l’àmbit de les Administracions Públiques dels serveis de l’Impremta Nacional i de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional. 

  e) La gestió de l’Editorial Centro Nacional de Información Geográfica".

  f) La promoció d’exposicions i d’infraestructures per a la difusió del patrimoni històric de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i del seu museu. 

  La comercialització a través del lloc web de la resta de productes, els drets dels quals no són propietat de l’Institut Geogràfic Nacional o del propi CNIG, està recolzada per convenis subscrits amb els corresponents Organismes de les Administracions Públiques propietàries d’aquests productes. 

   En quant al disseny del lloc web i els codi font, com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen al CNIG o a entitats col•laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial. La seva transformació, alteració, reutilització, reproducció o còpia queden totalment prohibits excepte que hi hagi autorització expressa del CNIG per escrit. Així mateix, no es permet la utilització per tercers de qualsevol mecanisme que alteri la configuració o continguts del Port o l’accés en ell amb contraprestació.

  El CNIG compleix tota la normativa relativa al respecte a la propietat intel•lectual, en particular: 

  1) En la utilització de material aliè i protegit a la web, que només es mostra amb la deguda autorització i, en el seu cas, citant l’origen. 

  2) En els productes comercialitzats a través de la pàgina web. 

  Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i pertanyen al CNIG, els continguts del lloc web allotjats en els servidors de l’IGN i del CNIG. No obstant això, l’IGN permet el seu ús, reproducció total o parcial, distribució, comunicació pública, reutilització o qualsevol altra activitat similar o anàloga dels textos, documents, imatges i audiovisuals propietat de l’IGN contingudes en aquest lloc web, segons el que es disposa en el punt de “Reutilització de la Informació del Sector Públic” en aquests avisos legals.

  Per últim, si considera que aquest lloc web podria estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el CNIG, a la següent adreça e-mail: ign@fomento.es

   

 • 3.Privacitat i protecció de dades
 • El CNIG realitza la protecció de dades personals conforme al Reglament de Protecció de les Persones Físiques UE(2016-679) del 27 d’abril del 2016 i en el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

  La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol•licitats en cada moment per l’usuari i l’atenció adequada, resposta i seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

  En tot cas, vostè podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació en l’àmbit reconegut pel Reglament de Protecció de les Persones Físiques UE(2016-679) del 27 d’abril del 2016, davant del responsable del fitxer, CNIG, dirigint-se per escrit al Centre Nacional d’Informació Geogràfica en el domicili a C/General Ibáñez de Ibero, 3, Madrid, si existeix vulneració dels seus drets. Correu electrònic: consulta@cnig.es 

  L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. El IGN y el CNIG es reservan el dret d’excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici d’altres accions legals que procedeixin.

  Les dades recopilades en correus electrònics seran tractades de forma confidencial sense emmagatzematge permanent i són d’ús exclusiu per al IGN y CNIG, amb la finalitat de donar resposta adequada a consultes relaciones amb el procés de compra i productes del lloc web.

  Si l’usuari és menor d’edat, el CNIG aconsella consultar amb els seus pares o tutors legals la conveniència o no de navegar pel contingut d’aquesta web, i que sigui prèviament assessorat sobre les conseqüències derivades del lliurament de les seves dades personals, conforme a les normes establertes a la present política de privacitat.

  El CNIG es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el CNIG anunciarà aquestes canvis, indicant clarament i l’antelació deguda les modificacions efectuades, i sol•licitant, en cas de que sigui necessari, l’acceptació dels afectats per aquests canvis. 

 • 4. Llei aplicable i jurisdicció
 • La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest lloc web, serà la llei espanyola.

  Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la seva visita a aquest lloc web o de l’ús dels serveis que en ell s’ofereixen, el CNIG i l’usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals del domicili d l’usuari, sempre que estigui situat en territori espanyol.

 • 5. Reutilizació de la Informació del Sector Públic (RISP)
 • Són d’aplicació les següents condicions generals per a la reutilització de textos, documents, imatges i audiovisuals, propietat del CNIG i contingudes en aquest lloc web:

  • Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • S’ha de citar la font dels documents objecte de reutilització. Aquesta cita podrà realitzar-se de la següent manera: «Origen: cnig.es - Centre Nacional d’Informació Geogràfica».
  • S’ha de mencionar la data de la última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre i quan estigui inclosa en el document original.
  • No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el CNIG o l’IGN, titulars de la informació reutilitzada, que participen, patrocinen o recolzen la reutilització que es dugui a terme amb ella.
  • S’ha de conservar, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d’actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, en el seu cas, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

  Exclusió de responsabilitat

  La utilització dels conjunts de dades es realitzarà pels usuaris o agents de la reutilització sota compte i risc propis, corresponent-los  en exclusiva a ells respondre davant de tercers per danys que poguessin derivar-se d’ella.

  El CNIG no serà responsable de l’ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys patits i pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o pugui produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada.

  Respontsabilitat de l’agent reutilitzador

  L’agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l’article 11 de la Llei 37/2007, del 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

 • 6. Enllaços o hóper-enllaços
 • En aquest lloc web del CNIG li facilitem l’accés a altres pàgines web “externes” que considerem poden ser del seu interès. L’objectiu de tals enllaços és únicament facilitar-li recursos que creiem que li poden interessar. No obstant això, no som responsables d’aquestes pàgines, ni fem una revisió dels seus continguts i, per això, no podem fer-nos responsables d’elles, del seu funcionament ni dels seus possibles danys i perjudicis que puguin derivar-se del seu ús i accés.

  El CNIG no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web que enllaci.

  Es permet la inclusió d’un enllaç o híper-enllaç de pàgines d’aquest lloc web o dels seus serveis a un altre portal, pàgina web o document, sempre i quan:

  • L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas, excepte autorització expressa, l’existència de relacions entre l’IGN o el CNIG (per extensió del Ministeri de Foment) i el propietari del portal, pàgina web o document que enllaci, ni l’acceptació ni aprovació per l’IGN o el CNIG dels seus continguts o serveis.
  • El portal, pàgina web o document que enllaci no contingui marca, denominació, logotip, eslògan ni qualsevol altre signe distintiu que pertanyi a l’iGN o al CNIG, excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.
  • El portal, pàgina web o document que enllaci no contingui informació ni continguts que siguin il-lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc continguts contraris a qualsevol dret d’altres.
  • S’entengui sense cap confusió que les URL de destí o serveis, en el seu cas, pertanyen a l’IGN o al CNIG i mantinguin la informació de política de dades corresponent.

  En qualsevol moment, el CNIG, podrà requerir la retirada de l’enllaç sense necessitat d’al-legar cap causa.

 • 7. Estadístiques d'ús (cookies)
 • Una galeta és un petit fragment de text que els llocs web que visita envien al navegador i que permet que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com el seu idioma preferit i d’altres opcions, amb la finalitat de facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc li resulti més útil. Les galetes exerceixen un paper molt important i contribueixen a tenir una millor experiència de navegació per a l’usuari.

  Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les galetes i es tracten les dades que s’obtinguin, es poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers. 

  També existeix una segon classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de galetes de sessió o galetes persistents.

  Per últim, existeix una altra classificació amb cinc tipus de galetes segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d’anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

  Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes d’aquest lloc web o qualsevol altra pàgina web utilitzant el seu navegador. En cada navegador l’operativa és diferent, la funció d’”Ajuda” li mostrarà com fer-ho.

 • 8. Seu electrònica
 • L'accés a la seu electrònica de l'IGN és:

  https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/IGN/RCC/

  En aquesta direcció és possible accedir al sistema d'inscripció en línia del Registre Central de Cartografia (RCC) que està dissenyat específicament per a la inscripció de la cartografia: sèries cartogràfiques, mapes i altres documents cartogràfics dins d'una sèrie. A més, poden realitzar-se consultes sobre la cartografia registrada.

 • 9. Política de dades sobre la informació geogràfica
 • En particular per la informació geogràfica generada per l'IGN, sense perjudici de les condicions generals RISP esmentades, i del que disposa el marc normatiu legal sobre la Propietat Intel·lectual a Espanya, l'Estat Espanyol ostenta la propietat intel·lectual i tots els drets sobre la informació geogràfica generada per l'IGN i sobre els serveis propis que utilitzin aquesta informació geogràfica i siguin prestats per l'IGN o pel CNIG.

  En raó d'això, i de la política de dades determinada per l'IGN, establerta en l'Ordre FOM / 2807/2015, l'ús de la informació dels productes i serveis de dades geogràfiques definits en ella, així com els seus derivats, comporta la acceptació implícita per l'usuari de les condicions generals d'aquesta ordre, concretada en la següent llicència d'ús, compatible amb CC-BY 4.0. 

 • 10. Normes d'ús de les Xarxes Socials
 • Les xarxes socials de l'Institut Geogràfic Nacional i Centre Nacional d'Informació Geogràfica estan destinades a donar informació als usuaris i divulgar els continguts relacionats amb la institució. Es pot consultar sense necessitat de registre. Agraïm els comentaris i aportacions que els usuaris vulguin fer servir sempre un llenguatge correcte i educat i respectant la privacitat dels altres.

  L'equip de comunicació es reserva el dret a retirar o no contestar els comentaris que continguin els següents elements:

  • Expressions ofensives o enllaços a pàgines amb contingut ofensiu. Tampoc romandran publicats enllaços o referències a llocs il·legals, de contingut violent, sexual, racista o discriminatori.
  • Insults, desqualificacions i comentaris ofensius cap a altres usuaris de la comunitat, i al·lusions en aquests termes cap al nostre servei, Institució o equip humà.
  • SPAM, missatges de publicitat o material promocional.
  • Continguts subjectes a drets d'autor.
  • Dades personals aliens a l'autor del comentari.
  • Reiteracions, comentaris repetits o que no siguin coherents amb el tema proposat.

  Els comentaris publicats pels seguidors a les xarxes socials de l'Institut Geogràfic Nacional i Centre Nacional d'Informació Geogràfica corresponen exclusivament als seus autors i són responsabilitat dels mateixos.

  En qualsevol moment, l'IGN i CNIG, podrà requerir la retirada d'un comentari sense necessitat d'al·legar cap causa si considera que pogués estar violant els seus principis bàsics i drets.

 • 11. Cessió d'imatges rebudes a les Xarxes Socials
 • Els autors de les fotografies i imatges enviades a qualsevol de les Xarxes Socials propietat de l'Institut Geogràfic Nacional (en endavant, IGN) han de tenir coneixement que:

  • En enviar aquestes fotografies cediran a l'IGN els drets d'explotació i prestaran la seva autorització perquè l'IGN pugui publicar-les en qualsevol dels seus canals.
  • L'IGN es compromet sempre a citar la font de les fotografies enviades per altres usuaris, indicant la seva autoria i la menció de l'autor.
  • L'usuari es desvincula totalment de Facebook, Twitter i Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a l'Institut Geogràfic Nacional d'Espanya.
  • Les dades personals es tractaran mantenint la més estricta confidencialitat, adoptant-se les mesures de seguretat exigibles per al seu tractament, i en cap cas seran cedides a tercers.

  Així mateix, en virtut de la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, ia la pròpia imatgen i de la mateixa normativa de protecció de dades, per la present ens atorga el seu consentiment per fer difusió dels textos que ens facilita a través de les nostres xarxes socials.

  En tot cas, vostè podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per Reglament de Protecció de les Persones Físiques UE(2016-679), de 27 d'abril de 2016, davant el responsable del fitxer, IGN, dirigint-se per escrit a l'Institut Geogràfic Nacional d'Espanya i CNIG en el domicili a C / General Ibáñez de Ibero, 3, Madrid, sí que existeix vulneració dels seus drets.